СУ "Христо Ботев"
Средно училище - град Разград
Аминистративни услугиПрофил на купувача

Аминистративни услуги

Страницата предоставя информация за изпълняваните от училището административни услуги.

Заявлениe за желана от вас услуга, която изисква подаване на такова се намира в края на информацията за услугата.

 

Приложение № 2.Декларация тестване

Приложение № 3Декларация тестванеСОП.

Заявление за записване в 1 клас

Инфо 138 - приемане и преместване (1)

Инфо 141 - диплома (1)

Инфо 143 - валидиране (2)

Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1 (1)

Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2 (1)

Инфо 149 - проверка способности-1 (1)

Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас (1)

Инфо 153 - дубликати (3)

Инфо 156 - европейско прил дипл. СО (1)

Декларация лични данни

Издаване на документ за завършен клас, етап или степен на образование Subotev-razgrad

Заявление Удостоверение за завършен клас 

Заявление за записване- дневна форма

Заявление за записване -индивидуална форма

Заявление за записване -комбинирана форма

Заявление за отсъствие на ученик

Eлектронни услуги предоставяни чрез "Единния портал за достъп до елелктронни административни услуги"

Прикачени документи

Декларация лични данни