СУ "Христо Ботев"
Средно училище - град Разград

Биоградина

Настоящият проект ще съдейства за гражданското образование и екологично възпитание на учениците, както и за личностното им развитие през свободното време. Целта на проекта е да се повиши ефективността на извънкласната дейност, чрез която учениците ще придобият научни знания и развиват практически умения като пазят здравето на почвата и на земята, работят в хармония с природата, изграждат хуманно отношение към произвежданата биохрана и се възпитават в любов към науката, селскостопанския труд и природата.. Учениците ще създадат градина, където ще се забавляват и учат на биологично земеделие. Ще прилагат теоретичните знания по приложна биология придобити в учебните часове - да извършват практическа и изследователска работа като средство на познание, което стимулира любознателността на учениците и развиват познавателната им активност. Работейки в нея учениците ще се научат да общуват с природата, да управляват природните ресурси, да засаждат, да се грижат, да размножават растения. Ще залагат и отчитат опити за влиянието на почвата върху здравето на растенията, за влиянието на земеделските практики върху околната среда и върху добивите, ще произвеждат компост от растителни и хранителни отпадъци.. Учениците ще осъзнаят, че производството на биохрани е полезно за човешкото здраве, запазва природните ресурси и съхранява природата. Те успяха да приобщят към своята идея и други ученици и родители, които работиха в градината.

Дейностите, предвидени за постигане на целите на проекта, ангажират ученическата общност/5-12 клас/, ученическия съвет, клуб ,,Екооко”в партньорство с родители, преподаватели, класни ръководители, извънучилищни звена и медии. Предвидено е: изработване на календар за дейностите в градината - залагане и отчитане на опити, засаждане и грижи за различни растения-подправки, зеленчуци, цветя и билки, изработване на презентации и видеоклипове, на информационна брошура,,АБВ на младия градинар”, отбелязване Световния ден на земята с хепънинг, кампания:,,Посади семенце в земята – отгледай растение!”, създаване на страница във Фейсбук, парти-сезон.

Обучението чрез преживяване и игра сред природата е една ефективна образователна стратегия за обучение и развитие на личността, която усъвършенства учебния процес в извънкласната дейност, формира граждански умения, стимулира отговорно екологично поведение, предоставя възможност за творческа изява, повишава интереса към биоградинарството, към творческата, изследователската и практико-приложна работа. Създава условия за екипна работа и придобиване на собствен опит и личностно познание чрез труд, грижи и наблюдения. Реализираните цели на проекта ще формират у учениците позитивна нагласа и осъзнато отношение към грижите за околната среда и произвеждането на биохрани като осъзната норма на здравно поведение и ценност. Всичко това ще съдейства за професионалната им подготовка и бъдеща реализация в живота.