СУ "Христо Ботев"
Средно училище - град Разград

Проекти

Училището работи по:

-проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

 -проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

През 2019-2020 г. Училището организира Клуб по интереси за "Основно ниво" на владеене на дигиталните компетентности по проект "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН".

Под ръководството на инж.П.Петров 17 ученици получиха СЕРТИФИКАТ ЗА УСПЕШНО ЗАВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ЗА ОСНОВНО НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ.