СУ "Христо Ботев"
Средно училище - град Разград

Проекти

Училището работи по:

-проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

 -проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

През 2019-2020 г. Училището организира Клуб по интереси за "Основно ниво" на владеене на дигиталните компетентности по проект "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН".